Sådan bliver sagen behandlet

En arbejdsskade kan enten være en arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

Hvis arbejdsskaden er en arbejdsulykke, bliver den i første omgang behandlet af arbejdsgiverens forsikringsselskab. Herefter sender forsikringsselskabet sagen videre til Center for Arbejdsskader, hvis de vurderer, at skaden kan give ret til erstatning.

Hvis arbejdsskaden er en erhvervssygdom, bliver den anmeldt direkte til CFA.

1. CFA modtager anmeldelsen

Når CFA modtager en anmeldelse af en arbejdsskade, bliver sagen som det første registreret i vores fagsystem.

Hvis en person har været udsat for flere ulykker eller fået flere erhvervssygdomme, laver vi som hovedregel én sag for hvert tilfælde, og personen modtager en individuel afgørelse for hver sag.

2. CFA undersøger sagen

CFA undersøger først om skaden er en arbejdsskade. Det vil sige, at vi vurderer, om skaden er omfattet af loven - eller om vi må afvise den, fordi den ikke kan anerkendes som en arbejdsskade.

I mange tilfælde indsamler vi i den forbindelse en række oplysninger, vi skal bruge for at kunne vurdere sagen.

Det kan fx være fra arbejdsgiver, læger, sygehuse, kommunen og Arbejdstilsynet.

3. Kan skaden anerkendes som en arbejdsskade?

Hvis en skade er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, modtager den tilskadekomne en afgørelse, der fortæller, at skaden er anerkendt som enten en ulykke eller en erhvervssygdom.

Den tilskadekomne (eller den der har fuldmagt på vegne af den tilskadekomne) får samtidig at vide, om skaden giver ret til en erstatning.

Hvis skaden ikke er omfattet af loven, sender vi en afgørelse om, at skaden er afvist.

4. Erstatning

Der findes flere typer af erstatninger:

Før erstatningen kan udbetales skal skaden være ”stabil” – dvs. at den ikke udvikler sig mere – og tilskadekomne skal være færdigbehandlet i sundhedssystemet.

Det kan i nogle tilfælde tage tid og imens vil afgørelsen om erstatning blive udsat.

Nogle gange vil vi træffe en midlertidig afgørelse, hvis vi kan vurdere, at en skade som et minimum giver ret til en godtgørelse for varigt mén på mindst 5 % eller erstatning for tab af erhvervsevne på 15 % eller derover.

Når vi senere kan vurdere alle følgerne af skaden, kan tilskadekomne få yderligere erstatning, hvis følgerne er værre, end vi antog i den midlertidige afgørelse. 

Tidsfrister

CFA har forskellige tidsfrister for vores sagsbehandling alt efter, om den tilskadekomne har været ude for en arbejdsulykke eller fået en erhvervssygdom.

Tidsfrister ved anmeldelse af arbejdsulykker
Senest 3 måneder efter en skade er anmeldt, skal CFA afgøre, om vi kan anerkende eller afvise en anmeldt skade.

Inden for 1 år fra anmeldelsen af hændelsen skal vi træffe en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

Tidsfrister ved anmeldelse af erhvervssygdomme
Inden 6 måneder fra anmeldelsen skal CFA afgøre, om en anmeldt sygdom skal anerkendes eller afvises.

Hvis sygdomme skal behandles i Erhvervssygdomsudvalget, er fristen 2 år.

Den længere frist skyldes, at disse sager kan være vanskeligere at afgøre. Fx hvis der skal indhentes oplysninger om arbejdsforhold, der ligger mange år tilbage i tiden.

Hvis fristerne bliver overskredet
En sag er ikke automatisk anerkendt, hvis CFA ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne.

Hvis det ikke er muligt at overholde fristerne, får tilskadekomne/fuldmagtshaver besked.