Privatlivspolitik

Er du arbejdsgiver?

I forbindelse med, at du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsulykke, er det nødvendigt, at du videregiver personoplysninger til AES.

Som arbejdsgiver har du nemlig pligt til at anmelde en arbejdsulykke inden for lovens frister samt medvirke til at give oplysninger i forbindelse med arbejdsskadesagen.

Hvilke oplysninger skal du videregive?

Når du anmelder en arbejdsulykke på anmeld.gl, skal du videregive oplysninger om ulykken, herunder oplysninger om hvem, der er kommet til skade, og hvordan.

Herudover har du som arbejdsgiver pligt til at sende AES de oplysninger, vi beder om i forbindelse med arbejdsskadesagen.

Det vil typisk være:

 • Ansættelseskontrakter
 • Oplysninger vedrørende sygemeldinger
 • Lønoplysninger

Hvis du allerede én gang har sendt oplysninger til os, registrerer vi dem og forventer ikke, at du fortsat opbevarer dem.

Hvilke oplysninger beder vi dig ikke om?

AES henter også en række oplysninger andre steder end hos arbejdsgiveren.

Det kan fx være:

 • Kommunale oplysninger
 • Lægelige oplysninger

Derfor forventer vi ikke, at arbejdsgivere opbevarer disse oplysninger.

Hvor længe skal du opbevare oplysninger om arbejdsskadesager?

AES behandler sagen ud fra de oplysninger, der er tilgængelige, og stiller ikke krav om, at du som arbejdsgiver opbevarer oplysninger om dine ansatte i en bestemt periode.

Det er din konkrete vurdering som arbejdsgiver, hvor længe du opbevarer oplysningerne – og derudover er det afhængig af de regler, der gælder, fx i persondataforordningen.

Skal du have databehandleraftale med AES?

Selv om du sender oplysninger om dine medarbejdere til AES, skal du ikke have en databehandleraftale med os.

Som arbejdsgiver er du dataansvarlig for de persondata om ansatte, som du ligger inde med og videregiver til AES ved anmeldelsen.

AES er dataansvarlig for de persondata, som vi modtager fra arbejdsgivere, fordi vi er forpligtet til at modtage oplysningerne som led i behandlingen af arbejdsskadesager.

Der skal ikke laves en databehandleraftale mellem to dataansvarlige.

Det er kun, hvis den ene part optræder som databehandler for den anden, at der skal være en databehandleraftale.

Hvor længe gemmer AES personoplysninger?

AES opbevarer oplysninger om tilskadekomne efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt forældelses- og arkivloven.

Er du læge, fysioterapeut, kiropraktor el. lign.?

Skal du have skriftligt samtykke fra tilskadekomne, før du kan udlevere personoplysninger til os?

Nej. Der kræves ikke skriftligt samtykke fra tilskadekomne, før du kan udlevere oplysninger til AES i forbindelse med en arbejdsskadesag eller en privat erstatningssag.

Det skyldes, at de oplysninger, du udleverer, er nødvendige for, at AES kan udføre sin myndighedsopgave og fastsætte tilskadekomnes retskrav.

Læs mere i databeskyttelsesforordningen

Der er hjemmel til ovenstående i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2, litra F.

Repræsenterer du en offentlig myndighed?

Skal du have skriftligt samtykke fra tilskadekomne, før du kan udlevere personoplysninger til os?

Nej. Der kræves ikke skriftligt samtykke fra tilskadekomne, før du kan udlevere oplysninger til AES i forbindelse med en arbejdsskadesag eller en privat erstatningssag.

Det skyldes, at de oplysninger, du udleverer, er nødvendige for, at AES kan udføre sin myndighedsopgave og fastsætte tilskadekomnes retskrav.

Læs mere i databeskyttelsesforordningen

Der er hjemmel til ovenstående i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2, litra F.

Er du kommet til skade og har en sag hos os?

Hvis du er kommet til skade og har en sag hos os, bliver dine personoplysninger behandlet forskelligt alt efter hvilken type sag, du har hos os.

Her kan du læse, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet:

Arbejdsskadesag


Privat erstatningssag - egen ulykkesforsikring


Privat erstatningssag - modpartens forsikring (udtalelse om varigt mén)


Privat erstatningssag - modpartens forsikring (udtalelse om erhvervsevne og evt. varigt mén)

Er du vidne i en arbejdsskadesag?

Hvad er personoplysninger

Dine personoplysninger er de oplysninger om dig, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) indhenter til brug for vores behandling af en arbejdsskadesag.

Hvilke personoplysninger behandler AES om dig

Vi behandler de oplysninger om dig, der er nødvendige for at kunne komme i kontakt med dig. Det er oplysninger som:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail

Normalt vil vi modtage disse oplysninger fra den tilskadekomne eller din arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelsen af arbejdsskaden. Hvis vi ikke har modtaget tilstrækkelige kontaktoplysninger, vil vi selv indhente dem, fx via cpr-registeret.

Vi kan derudover få brug for oplysninger om dine arbejdsopgaver og andre arbejdsforhold, hvis du er kollega til den tilskadekomne. Dem vil vi typisk bede dig eller din arbejdsgiver om.

Hvem kan se dine personoplysninger

Når vi behandler arbejdsskadesager, videregiver vi oplysninger om vidner til sagens parter. I sager om arbejdsulykker er arbejdsgiverens forsikringsselskab part i sagen. I sager om erhvervssygdomme er Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) part i sagen.

I visse tilfælde kan oplysninger om et vidne også videregives til den relevante arbejdsgiver.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger

Vi gemmer oplysningerne om dig, så længe der er behov for det i sagsbehandlingen, og efter reglerne i forældelses- og arkivloven.

Hvilke rettigheder har du

Databeskyttelsesforordningen giver dig ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det betyder, at:

 • du kan anmode om indsigt
 • du kan bede om at få forkerte personoplysninger rettet eller slettet
 • du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 • du kan bede om at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:

AES Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Telefon: 70 11 12 13
E-mail: dpo@atp.dk

Er du ikke dansktalende kan du kontakte Center for Arbejdsskader via mail cfagl@atp.dk, som vil sørge for oversættelse af din henvendelse.

Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger. Du kan se mere om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Du kan ikke klage til Datatilsynet over vores afgørelse af din arbejdsskadesag. Hvis du vil klage over denne eller vores behandling af din arbejdsskadesag i øvrigt, skal du kontakte os. Se hvordan du klager ved at søge på 'klage' her på hjemmesiden, eller skriv din klage til os på mail til cfagl@atp.dk.

Dataansvarlig

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Konges Vænge 8, 3400 Hillerød
CVR-nr. 37 62 47 80
www.aes.dk/kontakt

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

 • Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (eller tidligere gældende lov om arbejdsskader) 
 • Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (eller tidligere gældende lov om arbejdsskader) kap. 8, § 45
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr.nr.)

Du kan se lovgrundlaget på www.retsinformation.dk og www.eur-lex.eu.