Klage

Du kan klage over (anke) alle afgørelser, Center for Arbejdsskader har truffet i din sag. Klager behandles af Ankestyrelsen, men de skal sendes til CFA.

Hvem kan klage?

Alle, der bliver berørt af en afgørelse, har ret til at klage over afgørelsen. Det gælder:

  • Den tilskadekomne
  • En fuldmagtshaver. Hvis den tilskadekomne har givet en fuldmagt til for eksempel en fagforening eller en advokat, kan denne klage på vegne af den tilskadekomne
  • Efterladte til en tilskadekommen
  • Arbejdsgiverens forsikringsselskab - ved ulykker - eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - ved erhvervssygdomme
  • Arbejdsgiveren. En forsikret arbejdsgiver kan kun klage over anerkendelsen/afvisning. En arbejdsgiver, der ikke er forsikret, kan klage over alle afgørelser, da han vil være erstatningspligtig

Sådan klager du

Vil du klage over en afgørelse fra CFA, anbefaler vi, at du benytter vores digitale klageformular, da vi på den måde sikrer, at vi får alle de oplysninger, vi skal bruge.

Klagefrist

Hvis du vil klage, skal vi have besked senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse.

Hvis vi mener, at klagefristen ikke er overholdt, sender vi sagen til Ankestyrelsen med bemærkning om, at vi ikke mener, at klagefristen er overholdt. Ankestyrelsen vurderer så, om klagefristen er overholdt eller ej.

Hvor skal klagen sendes hen?

Klagen skal sendes til Center for Arbejdsskader. Ved at benytte vores digitale klageformular, sendes klagen automatisk hertil.

Hvis man sender klagen til andre, kan man ikke være sikker på, at den bliver sendt videre til os og man risikerer derfor at overskride klagefristen.

Hvis klages sendes direkte til Ankestyrelsen, sender de klagen til os, hvilket kan forsinke vores behandlingen af klagen.

Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for dig

Ankestyrelsen er ikke bundet af, hvad tilskadekomne eller fuldmagtshaver klager over. Det kan betyde to ting:

  • I den samlede afgørelse kan Ankestyrelsen vælge at behandle andre delafgørelser i sagen, end den der er klaget over
  • Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for tilskadekomne – altså sætte erstatningen ned eller ændre anerkendelsen til afvisning

Det sker i særlige situationer, at Ankestyrelsen behandler delafgørelser, der ikke er klaget over. Det sker kun, hvis Ankestyrelsen mener, at vi har foretaget en åbenlys forkert vurdering af sagen.

Hvis Ankestyrelsen skulle vælge at tage andre delafgørelser op, end der er klaget over, vil Ankestyrelsen normalt partshøre tilskadekomne og informere tilskadekomne (og/eller fuldmagtshaver) om det.

Tilskadekomne eller fuldmagtshaver har derefter mulighed for eventuelt at trække klagen, inden Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Det kan dog ikke lade sig gøre, at stoppe en sag ved at trække anken, hvis forsikringsselskabet også har klaget.