Hvad sker der, når du får en arbejdsskade?

Du kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller bliver syg på grund af dit arbejde

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsulykke til sit forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet vil videresende anmeldelsen til os i Center for Arbejdsskader, hvis arbejdsgiver ikke allerede har anmeldt den.

Din læge eller speciallæge har pligt til at anmelde direkte til os, hvis du har fået en sygdom, der kan skyldes dit arbejde (en erhvervssygdom).

Hvad skal du gøre? 

Normalt skal du ikke selv gøre noget for at anmelde din skade. I helt særlige tilfælde kan du selv eller andre anmelde din arbejdsskade direkte til os.

Det gør Center for Arbejdsskader

Når Center for Arbejdsskader modtager en anmeldelse af din skade, vurderer vi, om sagen skal behandles som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom - altså om skaden er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Derefter begynder vi at indhente de nødvendige oplysninger.

Vi skal normalt bruge oplysninger fra dig, din arbejdsgiver og læge for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsag til skaden. Hvis der er tvivl om hændelsen eller påvirkningerne, kan vi høre vidner eller andre i sagen.

Vi sender løbende kopier af alle udgående breve til dig. På den måde er du hele tiden orienteret om sagens aktuelle status. Orienteringsbrevene er ikke afgørelser, du kan anke til Ankestyrelsen.

Du kan også følge med i din sag via den digitale aktindsigt Se sag.

Afgørelsen og erstatning

Når vi har tilstrækkeligt med oplysninger og vi vurderer, at din skade er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, får du en afgørelse, der fortæller, at skaden er anerkendt som enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Du får samtidig at vide, om din skade giver ret til en erstatning.

Hvis skaden ikke er omfattet af loven, får du en afgørelse om, at skaden er afvist.

Hvis du er utilfreds med vores afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

Beregning af erstatning

Der er flere typer erstatninger:

Hvis du har ret til en erstatning, kan det betyde, at vi må udsætte din afgørelse, hvis vi ikke umiddelbart kan vurdere følgerne af skaden. Det kan være, hvis du fx stadig er under behandling. I så fald giver vi dig besked om, hvor lang tid sagen er udsat.

I nogle tilfælde vil vi træffe en midlertidig afgørelse, hvis vi kan vurdere, at din skade som et minimum giver ret til en godtgørelse for varigt mén på mindst 5 % eller erstatning for tab af erhvervsevne på 15 % eller derover.

Når vi senere kan vurdere alle følgerne af skaden, kan du få yderligere erstatning, hvis følgerne er værre, end vi antog i den midlertidige afgørelse.

  Du er part i sagen

  Som tilskadekommen er du part i din sag, og du har en række rettigheder. Det er blandt andet ret til aktindsigt eller muligheden for at give en anden lov til at hjælpe dig med din sag (fuldmagt).

  Tidsfrister for sagsbehandlingen

  Vi har forskellige frister for vores sagsbehandling alt efter, om du har været ude for en arbejdsulykke eller fået en erhvervssygdom.

  Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis du skal til undersøgelse hos en speciallæge eller en arbejdsmediciner.

  Tidsfrister ved anmeldelse af arbejdsulykker
  3 måneder efter din skade er anmeldt, skal vi afgøre, om vi må afvise en anmeldt hændelse som en arbejdsskade.

  Inden for 1 år fra anmeldelsen af hændelsen skal vi træffe en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

  Tidsfrister ved anmeldelse af erhvervssygdomme
  Inden 6 måneder fra anmeldelsen skal vi afgøre, om en anmeldt formodet erhvervsbetinget sygdom skal afvises, hvis sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

  Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen, kan sygdommen kun anerkendes i Erhvervssygdomsudvalget. Fristen i disse sager er 2 år. Den længere frist skyldes, at disse sager kan være vanskeligere at afgøre. For eksempel hvis der skal indhentes oplysninger om arbejdsforhold, der ligger mange år tilbage i tiden.

  Hvis fristerne bliver overskredet
  Din sag er ikke automatisk anerkendt, hvis vi ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne.

  Hvis det ikke er muligt at overholde fristerne, får du besked.