Private erstatningssager

En privat erstatningssag er en sag, hvor Center for Arbejdsskader er blevet bedt om at komme med en udtalelse om de helbredsmæssige følger af en personskade. 

Alle har mulighed for at bede centret om en vejledende udtalelse.

Hvad indeholder en udtalelse?

Vores udtalelse kan indeholde vurdering af tre ting:

  • Méngraden: de direkte helbredsmæssige følger efter skaden
  • Erhvervsevnetabet: det varige indtægtstab som følge af skaden
  • Stationærtidspunktet: det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en væsentlig, blivende bedring af de helbredsmæssige gener (kun for skader fra før 1. juli 2002)

Det koster en udtalelse

Prisen for en udtalelse fremgår af vores satsbekendtgørelser.

Hvem kan bede om en udtalelse?

Alle kan bede Center for Arbejdsskader om en udtalelse i forbindelse med private personskader.

Det er ofte forsikringsselskaber eller advokater, som beder om en udtalelse, hvis de har svært ved at vurdere de helbreds- og erhvervsmæssige konsekvenserne for en forsikringstager i en kompliceret sag.

Udtalelserne bliver fx brugt som vejledning, hvis der opstår uenighed mellem forsikringsselskabet og den forsikrede i forbindelse med vurderingen af de helbredsmæssige gener (méngraden) efter en skade.

Udtalelserne er vejledende

I private erstatningssager er Center for Arbejdsskaders udtalelser vejledende.

Hvis parterne ikke er enige i centrets udtalelse, kan sagen indbringes for domstolene.

Nogle forsikringsselskaber bruger vores udtalelse som voldgift i deres sager. Hvis det er tilfældet, fremgår det af forsikringsbetingelserne.

Center for Arbejdsskader har bemyndigelse til at afgive vejledende udtalelser efter arbejdsskadesikringslovens § 81 og efter erstatningsansvarslovens § 10.

Anmod om en udtalelse

På virk.dk kan du anmode os om en udtalelse i en privat erstatningssag.