Bekendtgørelse om regulering af præmier for gruppeforsikringen efter §63, stk. 1, i anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

Bekendtgørelse nr. 873 af 3. oktober 2001

I medfør af § 63, stk. 1, i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland fastsættes:

§ 1. Med virkning fra kalenderåret 2002 udgør den årlige præmie for medlemmer af gruppeforsikringen 2.000 kr.

Stk. 2. Efter fradrag af det statstilskud, der i medfør af anordningens § 80 ydes til nedbringelse af præmien for virksomheder, der drives af en enkelt person, udgør den årlige præmie 1.200 kr.

§ 2. Med virkning fra kalenderåret 2004 udgør den årlige præmie for medlemmer af gruppeforsikringen 2.500 kr.

Stk. 2. Efter fradrag af det statstilskud, der i medfør af anordningens § 80 ydes til nedbringelse af præmien for virksomheder, der drives af en enkelt person, udgør den årlige præmie 1.500 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 775 af 13. december 1988 om regulering af præmien for gruppeforsikringen efter § 53, stk. 1, i anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring.

Socialministeriet, den 3. oktober 2001

Henrik Dam Kristensen

/Ole Pontoppidan