Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader i Grønland

Bekendtgørelse nr. 275 af 24. april 2001

I medfør af § 19, stk. 2, i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland fastsættes:

§ 1. En arbejdsulykke, en kortvarig skadelig påvirkning af højst 5 dages varighed eller en pludselig løfteskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. Den anmeldelsespligtige, jf. § 3, anmelder skaden til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring. Hvis der ikke er tegnet forsikring, jf. anordningens § 3, nr. 4, § 6, stk. 4 og stk. 5 og § 52, skal skaden ligeledes anmeldes til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Har en arbejdsskade, som angivet i stk. 1, medført, at skadelidte endnu ikke på 5-ugers-dagen for skadens indtræden kan genoptage sædvanligt arbejde i fuldt omfang, skal skaden under alle omstændigheder anmeldes senest 9 dage herefter.

Stk. 3. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade. Det samme gælder ethvert dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads. Underretningen skal finde sted, selv om den skade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt efter stk. 1-2.

Stk. 4. Ved forsikringsselskab forstås i denne bekendtgørelse:

1)   et forsikringsselskab, der tegner arbejdsulykkesforsikring efter denne lov,

2)   staten, hjemmestyret eller en kommune, der ikke har afgivet risikoen efter loven til et forsikringsselskab, jf. anordningens § 6, stk. 4, eller

3)   Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, der er sikringsgiver efter anordningens § 62, stk. 1og 2.

§ 2. Er skaden sket i udlandet, og kan anmeldelse af praktiske grunde ikke ske til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, skal anmeldelsen ske til et danske konsulat, der straks videresender den til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring. Anmeldelsen skal ske inden for de ovennævnte frister.

Stk. 2. Er skaden sket under sejlads, regnes anmeldelsesfristen fra tidspunktet for skibets forbindelse med land.

§ 3. Anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver.

Stk. 2. For personer, der er kommet til skade under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, og for hvem der ikke er sikringspligt, jf. anordningens § 6, stk. 5, påhviler anmeldelsespligten arbejdsgiveren.

Stk. 3. For skadelidte fiskere, fangere og fåreholdere, som har sikret sig selv efter anordningens § 6, stk. 3, og for personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv i Grønland, jf. anordningens § 3, nr. 4, skal anmeldelsen foretages af pågældende selv eller dennes efterladte.

§ 4. Anmeldelse skal ske på en blanket, der er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelse kan ske elektronisk efter retningslinier fastsat af Arbejdsskadestyrelsen.

§ 5. Fremgangsmåden ved anmeldelse er følgende: Den anmeldelsespligtige, jf. § 3, udfylder den del af blanketten, der er bestemt for oplysninger fra pågældende. Ved anmeldelse af arbejdsulykke, kortvarig skadelig påvirkning eller pludselig løfteskade sendes blanketten derefter til den først behandlende læge, hvis skadelidte ønsker anmeldelsen behandlet med henblik på eventuel erstatning. Lægen udfylder den del, der er bestemt for lægelige oplysninger, og tilbagesender snarest muligt blanketten i en lukket kuvert til den anmeldelsespligtige. Lægen skal på kuverten angive, at der er tale om anmeldelse efter anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland for en nærmere angivet skadelidt (personnummer, navn og stilling). Den anmeldelsespligtige sender derefter anmeldelsen i den lukkede kuvert til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring sender kopi af anmeldelsen og kopi af de lægelige oplysninger til den anmeldelsespligtiges forsikringsselskab.

§ 6. Ved arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed, der antages kun at begrunde krav på ydelser efter anordningens § 35 (sygebehandling og hjælpemidler m.m.), sender Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring sagens akter til forsikringsselskabet, der herefter tager stilling til kravet og udbetaler eventuelle ydelser.

Stk. 2. Samtidig med forsikringsselskabets beslutning skal skadelidte udtrykkelig gøres opmærksom på, at skaden kan forelægges Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, hvis pågældende ikke er tilfreds med selskabets standpunkt.

Stk. 3. Kan forsikringsselskabet ikke tage stilling efter stk. 1 eller er skadelidte ikke tilfreds med forsikringsselskabets beslutning, jf. stk. 2, sender forsikringsselskabet anmeldelsen til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring med oplysninger om, hvori tvivlen består, og med anmodning om en afgørelse. Samtidig underretter forsikringsselskabet skadelidte om sagens stilling.

§ 7. Viser det sig, at et tilfælde, forsikringsselskabet behandler efter § 6, stk. 1, må antages at begrunde krav på erstatning for tab af erhvervsevne eller godtgørelse for varigt men, sender forsikringsselskabet sagens akter retur til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring med oplysning om, hvad der er sket i sagen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2001 og anvendes på arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der indtræder denne dag eller senere.

 

Arbejdsskadestyrelsen, den 24. april 2001

Anne Lind Madsen

/Ole Pontoppidan