Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser og pludselige løfteskader til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring

Bekendtgørelse nr. 276 af 24. april 2001

I medfør af § 18 i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland fastsættes:

§ 1. Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet arbejdsbetinget lidelse eller på anden måde har pådraget sig helbredsmæssige ulemper af skadelige påvirkninger i arbejdet, skal anmelde dette til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Læger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet pludselig løfteskade, skal anmelde dette til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Anmeldepligten påhviler enhver læge og tandlæge, uanset om den pågældende er praktiserende, ansat på sygehus, klinik eller anden institution. På sygehuse og klinikker mv. påhviler anmeldepligten dog alene den ledende læge eller tandlæge på hver afdeling.

§ 2. Anmeldepligten efter § 1, stk. 1, bortfalder, når lægen eller tandlægen har sikret sig, at lidelsen allerede er anmeldt til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Anmeldepligten efter § 1, stk. 2, bortfalder, når lægen har sikret sig, at den pludselige løfteskade allerede er anmeldt til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

§ 3. Anmeldelsen indsendes, så snart lægen eller tandlægen er blevet bekendt med lidelsen mv. og den formodede sammenhæng med arbejdet, jf. § 1.

Stk. 2. Anmeldelse skal ske på den blanket, der er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen. Blanketten udleveres af Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring. Blanketten sendes til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, hvis skadelidte ønsker anmeldelsen behandlet med henblik på eventuel erstatning.

Stk. 3. Anmeldelsen honoreres efter den takst, der til enhver tid er fastsat af Arbejdsskadestyrelsen.

§ 4. Undladelse af anmeldelse efter § 1, stk. 1-2, jf. § 3, stk. 1, straffes med bøde, jf. lov om arbejdsmiljø i Grønland § 67.

Stk. 2. Henvendelse til anklagemyndigheden vedrørende tiltale foretages af Arbejdstilsynet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2001. Samtidig ophæves Socialministeriets bekendtgørelse nr. 15 af 9. januar 1980 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede sygdomme til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadeforsikring.

 

Arbejdsskadestyrelsen, den 24. april 2001

Anne Lind Madsen

/Ole Pontoppidan