Bekendtgørelse om gruppeforsikringen i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1657 af 21. december 2010

I medfør af § 68, stk. 4 og § 69, i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland fastsættes:

Driften af gruppeforsikringen

§ 1. Arbejdsskadesstyrelsen er ansvarlig for driften af gruppeforsikringen, jf. lovens § 67, herunder for indmeldelse og udmeldelse, opkrævning af præmier, sagsbehandling og afgørelser om dagpenge og erstatning for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Gruppeforsikringens medlemskreds

§ 2. Enhver, der for egen regning eller i fællesskab med andre driver erhvervsmæssigt fiskeri, fangst, jagt og lignende samt fåreavl, kan sikre sig selv og sine ansatte ved tilmelding til gruppeforsikringen, jf. lovens § 52, stk. 4, § 54 og § 67. Det samme gælder enhver, der driver skibsdrift, og som selv udfører arbejde på skibet, medmindre skibet udelukkende anvendes til lystsejlads.

Stk. 2. Medlemskab tilkommer personer eller selskaber, der af Selvstyret har fået tilladelse til at drive de nævnte erhverv. Ejere af skibe, der har en længde af 15 meter eller derover, kan ikke være medlemmer af gruppeforsikringen.

Stk. 3. Sikringen under gruppeforsikringen gælder også for bibeskæftigelse, der har relation til hovederhvervet.

Tilmelding til gruppeforsikringen

§ 3. Tilmelding til gruppeforsikringen sker ved udfyldning af en tilmeldingsformular på www.gruppeforsikring.gl eller ved at indsende den udfyldte tilmeldingsformular til Center for Arbejdsskader i Nuuk. Tilmeldingen er ikke gyldig uden samtidig betaling af første års præmie.

Stk. 2. Ansøgeren skal oplyse, om han driver virksomheden alene eller sammen med andre. Antallet af eventuelle ansatte, herunder familiemedlemmer, og deres gennemsnitlige ugentlige antal arbejdstimer skal oplyses.

Stk. 3. Dersom ansøgeren ikke opfylder betingelserne i § 2 for medlemskab sender Arbejdsskadestyrelsen senest 2 uger efter tilmeldingsdagen en meddelelse til ansøgeren herom. Samtidigt oplyses ansøgeren om, at ansøgeren skal sikre sine ansatte i et forsikringsselskab og ved tilmelding til AES.

Stk. 4. Medlemskab af gruppeforsikringen gælder for et år regnet fra tilmeldingsdagen, forudsat at præmien er betalt og at ansøgeren opfylder betingelserne for medlemskab.

Præmieopkrævning

§ 4. Præmien for det første år betales samtidigt med tilmeldingen, jf. § 3.

Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen opkræver senest en måned før forsikringsperiodens udløb, jf. § 3, stk. 4, præmien for det efterfølgende år. Opkrævningen skal indeholde et varsel om forsikringsperiodens udløb. Præmien skal være betalt inden forsikringsperiodens udløb.

Stk. 3. Hvis præmien ikke betales rettidigt, jf. stk. 2, sender Arbejdsskadestyrelsen påkrav om betaling med oplysning om, at manglende betaling medfører opsigelse af medlemskabet af gruppeforsikringen samt oplysning om opsigelsens konsekvenser for medlemmets sikring og for sikringspligten i forhold til ansatte.

Stk. 4. Hvis præmien ikke er betalt senest 3 uger efter, at påkravet er udsendt, sender Arbejdsskadestyrelsen en meddelelse om, at medlemskabet af gruppeforsikringen er ophørt med virkning fra meddelelsens dato.

Præmie og statstilskud

§ 5. Den årlige præmie, som fastsat af beskæftigelsesministeren i medfør af lovens § 68, stk. 1, udgør 3.000 kr. før fradrag af statstilskuddet, jf. lovens § 68, stk. 3 og 4 og 1.800 kr. efter fradrag. Der beregnes præmie for medlemmet selv, og for hver person, der er ansat i virksomheden, dog undtaget medarbejdende ægtefælle.

§ 6. Staten yder tilskud til nedsættelse af præmien til gruppeforsikringen, jf. lovens § 68, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Tilskud ydes kun til forsikringspræmie for virksomheder, der drives som enkeltmandsvirksomhed, og ydes såvel til sikring af egen person, som til sikring af medhjælp i virksomheden.

Stk. 3. Tilskuddet ydes ved, at præmien opkræves med fradrag af tilskuddet på 2/5.

Ydelser ved arbejdsulykker

§ 7. Gruppeforsikringen yder dagpenge, godtgørelse og erstatning, jf. lovens § 10, for følgerne af arbejdsulykker og erhvervssygdomme til medlemmer og til deres medarbejdende ægtefæller og ansatte. Ved dødsfald ydes erstatning til efterladte ægtefælle eller samlever samt til efterladte børn, jf. lovens §§ 24 - 27.

Stk. 2. Forsikringen giver ret til dagpenge, godtgørelse og erstatning for følgerne af arbejdsulykker, der indtræffer fra og med tilmeldingsdagen, dog ikke ulykker før tilmeldingstidspunktet, og indtil forsikringen er ophørt. Det gælder også selvom følgerne af ulykken først viser sig efter at forsikringen er ophørt.

Stk. 3. Forsikringen giver ret til dagpenge, godtgørelse og erstatning ved erhvervssygdomme, der er forårsaget af påvirkninger, som medlemmet har være udsat for på tilmeldingsdagen eller senere, dog ikke påvirkninger før tilmeldingstidspunktet, og indtil forsikringen er ophørt. Det gælder også, selvom følgerne af sygdommen først viser sig efter, at forsikringen er ophørt.

Stk. 4. Udsættelse for relevante skadelige påvirkninger i perioder, hvor medlemmet har været sikret under gruppeforsikringen efter tidligere gældende regler, medregnes som forsikringsperioder.

Stk. 5. Hvis der i andre tilfælde end de i stk. 4 nævnte hos et medlem konstateres en erhvervssygdom, der må anses for at være forårsaget dels af påvirkninger forud for indmelding i gruppeforsikringen eller efter udmelding af gruppeforsikringen og dels af påvirkninger i perioder med medlemskab af gruppeforsikringen, udmåles erstatningen forholdsmæssigt efter forholdet mellem perioder med medlemskab og perioder uden medlemskab.

§ 8. Når gruppeforsikringen har optaget en sikringspligtig arbejdsgiver som medlem, hæfter gruppeforsikringen for dagpenge og erstatning, selv om gruppeforsikringen ved indmeldingen er gået ud fra urigtige forudsætninger, herunder om arbejdsgiverens ret til at blive medlem eller om antallet af ansatte og deres arbejdstid.

Opsigelse fra medlemmets side

§ 9. Medlemskabet kan opsiges af medlemmet med en måneds varsel til ophør med udløbet af forsikringsperioden, jf. § 3, stk. 4.

Stk. 2. Hvis medlemmet har ansatte i virksomheden, herunder medarbejdende ægtefælle eller familiemedlemmer, skal Arbejdsskadestyrelsen samtidigt med opsigelsen vejlede medlemmet om, at der skal tegnes forsikring for arbejdsulykker i et forsikringsselskab og foretages tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for de ansatte.

Opsigelse fra gruppeforsikringens side

§ 10. Arbejdsskadestyrelsen kan opsige et medlem, som ikke opfylder betingelserne i § 2 for medlemskab. Opsigelsen har virkning fra udløbet af den følgende kalendermåned.

Stk. 2. Hvis medlemmet har ansatte i virksomheden, herunder medarbejdende ægtefælle eller familiemedlemmer, skal Arbejdsskadestyrelsen samtidigt med opsigelsen vejlede medlemmet om, at der skal tegnes forsikring for arbejdsulykker i et forsikringsselskab og foretages tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for de ansatte.

Stk. 3. Dersom medlemmet har opnået medlemskab ved mod bedre vidende at give urigtige oplysninger eller mod bedre vidende har undladt at give oplysninger og den urigtige oplysning eller den manglende oplysning har været afgørende for medlemskabet, kan Arbejdsskadestyrelsen kræve udbetalte dagpenge og erstatninger tilbagebetalt.

§ 11. Arbejdsskadestyrelsen kan tillige opsige et medlem, der efter påkrav og påmindelse, ikke har betalt præmien for det kommende år, jf. § 4.

Stk. 2. Hvis medlemmet har ansatte i virksomheden, herunder medarbejdende ægtefælle eller familiemedlemmer, skal Arbejdsskadestyrelsen samtidigt sende kopi af opsigelsen til politiet med henblik på bødestraf for manglende forsikring, med mindre arbejdsgiveren dokumenterer, at der er tegnet forsikring for arbejdsulykker i et forsikringsselskab og foretaget tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for de ansatte.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 762 af 28. august 2001, om gruppeforsikringen i Grønland.

 

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2010

INGER STØJBERG

/ Tor Even Münter