Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1658 af 21. december

I medfør af § 14, stk. 6, i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Udgifter i forbindelse med tilskadekomnes behandling, herunder optræning, og udgifter ved anskaffelse eller reparation af hjælpemidler, herunder proteser og briller, betales efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   At skaden er anmeldt: at skaden er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.

2)   Behandling: enhver form for medicinsk og lægelig indikeret sygebehandling, herunder optræning, der er nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse.

3)   Hjælpemiddel: personlige hjælpemidler, herunder proteser, briller, høreapparater og kørestole, der er nødvendige for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultater, for at formindske arbejdsskadens følger eller for nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af varigt mén.

4)   At sagen er under behandling: at sagen behandles i Arbejdsskadestyrelsen frem til den samlede afgørelse om erstatning m.v., jf. § 15 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

a)    indbringes en afgørelse om erstatning m.v. for Ankestyrelsen, som hjemviser sagen til Arbejdsskadestyrelsen, anses sagen at være under behandling, indtil Arbejdsskadestyrelsen træffer ny afgørelse om erstatning m.v.

b)    genoptages spørgsmålet om betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler, jf. § 47 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland, er sagen under behandling fra tilskadekomnes anmodning om genoptagelse eller Arbejdsskadestyrelsens meddelelse om genoptagelse på styrelsens foranledning og indtil styrelsen træffer ny afgørelse, jf. dog § 7, stk. 2.

c)    har Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med en tidligere afgørelse i sagen besluttet at genoptage sagen med henblik på betaling af udgifter efter lovens § 14, er sagen under behandling fra Arbejdsskadestyrelsens fastsatte dato for sagens genoptagelse, og indtil styrelsen træffer ny afgørelse.

5)   Fremtidige udgifter til behandlinger og hjælpemidler for en afgrænset periode: udgifter til behandling m. v., som skønnes at være afsluttet inden for en afgrænset periode, og udgifter til hjælpemidler, som det skønnes, at tilskadekomne har behov for i en afgrænset periode.

6)   Permanente fremtidige udgifter til behandling og hjælpemidler: udgifter til behandling m. v., som skønnes at være permanente, og udgifter til hjælpemidler, som det skønnes, at tilskadekomne har et permanent behov for.

Udgifter til behandling og hjælpemidler før skaden er anmeldt

§ 3. Udgifter til behandling og hjælpemidler, der vedrører perioden før skaden er anmeldt kan betales, hvis betingelserne i § 4 er opfyldt.

Udgifter til behandling og hjælpemidler, mens sagen er under behandling

§ 4. Udgifter til behandling kan betales, hvis behandlingen er en følge af arbejdsskaden og skønnes nødvendig for bedst mulig helbredelse. Det forudsættes, at udgiften ikke kan betales af det offentlige efter gældende regler om sundhedsydelser eller sociale ydelser eller som led i behandlingen på offentligt sygehus. Optræning skal yderligere foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen.

Stk. 2. Udgifter til proteser, briller, høreapparater, kørestole og andre hjælpemidler m.v. kan betales, hvis de er nødvendige for at sikre sygebehandlingens eller genoptræningens resultater, formindske arbejdsskadens følger eller nøjere at kunne bestemme omfanget af erhvervsevnetabet og graden af det varige mén. Det forudsættes, at udgiften ikke kan betales af det offentlige efter gældende regler om sundhedsydelser eller sociale ydelser eller som led i behandlingen på offentligt sygehus.

Stk. 3. Udgifter ved reparation og eventuel fornyelse af et hjælpemiddel, jf. § 2, nr. 3, kan betales, hvis hjælpemidlet m.m. er blevet beskadiget eller ødelagt som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Brillestel erstattes normalt kun indenfor en maksimumstakst, der reguleres årligt. Maksimumtaksten anvendes kun i tilfælde, hvor brillen beskadiges eller ødelægges under de i 1. pkt. nævnte omstændigheder, jf. § 14, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 4. Under sagens behandling kan udgifter til sygebehandling eller optræning på privathospitaler og private klinikker i Grønland eller Danmark betales efter fradrag af eventuelle offentlige tilskud, når betalingen modsvares af en tilsvarende besparelse på det samlede dagpengebeløb og på udgifterne til transport og ophold, som skønnes at kunne opnås ved, at den tilskadekomne ikke skal afvente behandling på offentligt sygehus eller klinik.

Udgifter til fremtidige behandlinger og hjælpemidler

§ 5. Udgifter til fremtidige behandlinger og hjælpemidler, jf. § 2, nr. 5 og 6, kan betales, hvis betingelserne i § 4 er opfyldt.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om betaling af udgifter til behandling og hjælpemidler

§ 6. Arbejdsskadestyrelsen kan træffe afgørelse efter §§ 3- 5 uafhængigt af den samlede afgørelse efter § 15 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Betaling kan ske direkte til behandleren eller leverandøren af hjælpemidlet eller til tilskadekomne, hvis denne har betalt behandleren eller leverandøren. Betalingen sker efter regning og kan ske løbende.

Stk. 3. Udgifter efter § 5 betales til tilskadekomne som et engangsbeløb, jf. stk. 4 til 6.

Stk. 4. Ved fremtidige behandlingsudgifter eller hjælpemidler i en afgrænset periode, jf. § 2, nr. 5, udgør engangsbeløbet den gennemsnitlige årlige eller månedlige udgift ganget med det antal år eller måneder, behandlingen skønnes at vare.

Stk. 5. Ved permanente, fremtidige behandlingsudgifter eller hjælpemidler, jf. § 2, nr. 6, udgør engangsbeløbet den gennemsnitlige årlige erstatning beregnet på afgørelsestidspunktet ganget med den kapitaliseringsfaktor, der er fastsat efter lovens § 31, stk. 4, for tab af erhvervsevne, jf. herved lovens § 14, stk. 3.

Stk. 6. Beløbet for udgifter til fremtidig behandling efter stk. 4 kan ikke overstige beløbet for udgifter til fremtidig behandling efter stk. 5, medmindre der foreligger et præcist behandlingsoverslag fra behandleren eller leverandøren af hjælpemidlet.

Genoptagelse

§ 7. §§ 3 - 6 anvendes tilsvarende i sager, der er genoptaget efter § 47 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. I sager, der er genoptaget, træffer Arbejdsskadestyrelsen en ny afgørelse efter lovens § 14, stk. 3, jf. § 6, stk. 4 - 5, i denne bekendtgørelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

 

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2010

INGER STØJBERG

/ Tor Even Münter