Bekendtgørelse om betaling for administrationen i Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring og Ankestyrelsen af de forhold, der er omfattet af anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

Bekendtgørelse nr. 872 af 3. oktober 2001

I medfør af § 60 i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland fastsættes:

Kapitel 1

Bidrag til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikrings administration

Hvilke sager er omfattet

§ 1. Forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikrings administration af de forhold, der er omfattet af anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og som vedrører de pågældende.

Hvem betaler

§ 2. Det forsikringsselskab, der har tegnet forsikring for den sikringspligtige arbejdsgiver, betaler for administration af sager om arbejdsulykker og skadelige påvirkninger, der er omfattet af anordningens § 7. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for administrationen af sager om pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, der er omfattet af anordningens § 7.

§ 3. Betalingen for administrationen af sager om arbejdsulykker og skadelige påvirkninger efter anordningens § 6, stk. 5, og § 52, fordeles på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikring, efter forsikringsselskabernes forholdsmæssige andel af udgifterne til administrationsbidrag. Efter samme regler fordeles også betalingen for administrationen af anmeldte sager om ulykker og skadelige påvirkninger vedrørende personer, der ikke er omfattet af den sikrede personkreds, og for hvem der ikke kan udpeges en sikringspligtig arbejdsgiver efter anordningens kapitel 1.

Stk. 2. Administrationen af sager om pludselige løfteskader og erhvervssygdomme efter anordningens § 7, stk. 3-5, betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring henfører administrationsudgiften til den branchegruppe, der skal betale eventuel erstatning i sagerne.

§ 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for sager om pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, der er opstået under udøvelse af borgerligt eller kommunalt ombud, jf. anordningens § 3, nr. 1.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for administrationen af sager om pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, der er opstået under forsøg på redning af menneskeliv, jf. anordningens § 3, nr. 4.

Fastsættelse af betalingen

§ 5. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. anmeldt sag. Der betales for såvel førstegangsanmeldelser som for genoptagelser og for de af Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring fastsatte revisioner af allerede afgjorte sager.

Stk. 2. Taksternes størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen bekendtgør taksternes størrelse en gang årligt.

Stk. 4. Der opkræves en foreløbig betaling for kalenderåret inden udløbet af september måned. Beløbet skal indbetales inden udløbet af oktober måned.

Stk. 5. Den endelige betaling opgøres og opkræves inden udløbet af september det følgende år og skal betales inden udgangen af oktober dette år. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring sender inden udgangen af maj måned lister til de enkelte selskaber m.fl. over de sager, som danner grundlag for den endelige betaling. Eventuelle indsigelser mod disse opgørelser skal være Nævnet i hænde inden 15. august.

Kapitel 2

Bidrag til Ankestyrelsens administration

Hvilke sager er omfattet, og hvem betaler

§ 6. Reglerne i §§ 1-4 finder tilsvarende anvendelse for Ankestyrelsens administration af arbejdsskadesager.

Fastsættelse af betalingen

§ 7. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. oprettet sag.

Stk. 2. Taksten fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen bekendtgør takstens størrelse en gang årligt.

Stk. 4. Ankestyrelsen opkræver betalingen månedligt. Der opkræves for hver kalendermåned senest den 15. i den efterfølgende måned. Opkrævningen skal betales senest den 15. i måneden derefter. Sammen med hver opkrævning fremsendes en liste til det enkelte selskab m.fl. over de sager, der danner grundlag for opkrævningen.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

 

Socialministeriet, den 3. oktober 2001

Henrik Dam Kristensen

/Ole Pontoppidan