Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1655 af 21. december 2010

I medfør af § 64, stk. 1, i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, fastsættes:

Kapitel 1

Bidrag til Arbejdsskadestyrelsens administration

Hvilke sager er omfattet

§ 1. Der betales for Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager, der anmeldes efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Hvem betaler

§ 2. Forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for behandlingen af sager vedrørende personer omfattet af lovens § 2 efter samme principper som gælder efter lovens § 53, stk. 1-4 for betaling af erstatningsudgifter.

§ 3. Betalingen for behandlingen af sager omfattet af lovens § 52, stk. 6, § 56 og § 62 fordeles på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsskadesikring i Grønland, og på Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring efter samme regler, som gælder for fordeling af Arbejdsskadestyrelsens udlæg til erstatning efter de nævnte bestemmelser. Efter samme regler fordeles også betalingen for behandlingen af anmeldte sager om ulykker eller erhvervssygdomme, der er overgået personer, der ikke er omfattet af den sikrede personkreds samt personer for hvem der ikke kan udpeges en sikringspligtig arbejdsgiver.

§ 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for administrationen af sager om erhvervssygdomme, der er opstået under udøvelse af borgerlige ombud, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 1 samt under forsøg på redning af menneskeliv, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 3 og 4.

Fastsættelse af betalingen

§ 5. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. anmeldt sag. Der betales for såvel førstegangsanmeldelser som for genoptagelser og for de af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte revisioner af allerede afgjorte sager.

Stk. 2. Taksternes størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen bekendtgør taksternes størrelse en gang årligt.

Stk. 4. Der opkræves en foreløbig betaling for kalenderåret inden udløbet af september måned. Beløbet skal indbetales inden udløbet af oktober måned.

Stk. 5. Den endelige betaling opgøres og opkræves inden udløbet af september det følgende år og skal betales inden udgangen af oktober dette år. Arbejdsskadestyrelsen sender inden udgangen af maj måned lister til de enkelte selskaber og til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring over de sager, som danner grundlag for den endelige betaling. Eventuelle indsigelser mod disse opgørelser skal være Arbejdsskadestyrelsen i hænde inden 15. august.

Kapitel 2

Bidrag til Ankestyrelsens administration

§ 6. Reglerne i §§ 1-5 finder tilsvarende anvendelse for Ankestyrelsens administration af arbejdsskadesager.

Fastsættelse af betalingen

§ 7. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. oprettet sag.

Stk. 2. Takstens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen bekendtgør taksternes størrelse en gang årligt.

Stk. 4. Ankestyrelsen opkræver betalingen månedligt. Der opkræves for hver kalendermåned senest den 15. i den efterfølgende måned. Opkrævningen skal betales senest den 15. i måneden derefter. Sammen med hver opkrævning fremsendes en liste til de enkelte selskaber og til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring over de sager, der danner grundlag for opkrævningen.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

 

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2010

INGER STØJBERG

/ Tor Even Münter