Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af ydelser i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

Bekendtgørelse nr. 46 af 25. januar 2002 

§ 1. I bekendtgørelse nr. 1104 af 20. december 2001 om regulering af ydelser i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 11 affattes således:

"Takster for Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring og Ankestyrelsens administration"

2. § 11 affattes således:

"§ 11. Betalingen for Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikrings administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører forsikringsselskaber eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. § 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 872 af 3. oktober 2001, sker efter følgende takster:

 1. Nyanmeldte sager
  1. skader på hjælpemidler,briller m.v. 1.978 kr.
  2. ulykkestilfælde, kortvarige skadelige påvirkninger, pludselige løfteskader og erhvervssygdomme 2.971 kr.
  3. tillægstakst for sager, der skal forelægges for erhvervssygdomsudvalget 2.154 kr.
  4. ekspeditionssager, dvs. sager, der efter § 6 i Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 275 af 24. april 2001 kan behandles i forsikringsselskabet, men er sendt til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring 81 kr.
  5. Revisioner og genoptagelser
   1. skader på hjælpemidler,briller m.v. 1.321 kr.
   2. ulykkestilfælde, kortvarige skadelige påvirkninger, pludselige løfteskader og erhvervssygdomme" 1.978 kr.

   3§ 12 affattes således:

   "§ 12. Betalingen for Ankestyrelsens administration sker efter følgende takster:

   Sager oprettet 1. januar 2002 eller senere: 6.343 kr. pr. oprettet sag."

   4. Overskriften til § 13 affattes således:

   "Beløb efter anordningens § 78"

   5. § 13 affattes således:

   "§ 13. For udtalelser efter anordningens § 78 fastsættes betalingen til 5.200 kr. Beløbet indbetales samtidig med anmodning om udtalelsen."

   § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2002 og har virkning fra 1. januar 2002.

    

   Arbejdsskadestyrelsen, den 25. januar 2002

   Anne Lind Madsen

   /Ole Pontoppidan