Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af ydelser i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

Bekendtgørelse nr. 212 af 18.  april 2002

§ 1. I bekendtgørelse nr. 1104 af 20. december 2001 om regulering af ydelser i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 46 af 25. januar 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:

"§ 11. Betalingen for Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikrings administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører forsikringsselskaber eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. § 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 872 af 3. oktober 2001, sker efter følgende takster:

 1. Nyanmeldte sager
  1. skader på hjælpemidler, briller m.v. 1.807 kr.
  2. ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger 2.998 kr.
  3. pludselige løfteskader 3.169 kr.
  4. erhvervssygdomme 3.523 kr.
  5. tillægstakst for sager, der skal forelægges for erhvervssygdomsudvalget 2.154 kr.
  6. ekspeditionssager, dvs. sager, der efter § 6 i Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 275 af 24. april 2001 kan behandles i forsikringsselskabet, men er sendt til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring 81 kr.
  7. Revisioner og genoptagelser
   1. skader på hjælpemidler, briller m.v. 1.248 kr.
   2. ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger 1.798 kr.
   3. pludselige løfteskader 2.104 kr.
   4. erhvervssygdomme 2.037 kr."

   2§ 12 affattes således:

   "§ 12. Betalingen for Ankestyrelsens administration sker efter følgende takster:

   Sager oprettet 1. januar 2002 eller senere: 6.462 kr. pr. oprettet sag."

   § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2002 og har virkning fra 1. januar 2002.

    

   Arbejdsskadestyrelsen, den 18. april 2002

   Anne Lind Madsen

   /Ole Pontoppidan