Bekendtgørelse om gruppeforsikringen i Grønland

Bekendtgørelse nr. 762 af 28. august 2001

I medfør af § 64, stk. 2, og § 80, stk. 3, i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland fastsættes:

Gruppeforsikringens område

§ 1. Enhver, der driver erhvervsmæssigt fiskeri, fangst, jagt og lignende, samt fåreavl, er forpligtet til at sikre sig selv og sine ansatte i gruppeforsikringsordningen, jf. anordningens § 62, stk. 1 og 2 og § 6, stk. 3. Sikringspligtige er personer eller selskaber, der af det grønlandske Landsstyre har tilladelse til at drive de nævnte erhverv. Personer med erhvervsmæssigt jagtbevis, som ikke driver erhvervet for egen regning, har dog ikke pligt til at sikre sig selv.

Sikringsgiver

§ 2. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring er sikringsgiver for gruppeforsikringen, jf. anordningens § 62, stk. 1, der omfatter den sikrede personkreds efter bekendtgørelsens § 1.

Tegning af forsikringen

§ 3. Gruppeforsikringen etableres på grundlag af de lister, kommunalbestyrelserne ifølge anordningens § 64, stk. 1, årligt skal udfærdige. Kommunalbestyrelserne udfærdiger listerne på baggrund af et udkast til lister, som Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring hvert år i september fremsender til kommunalbestyrelserne. De ajourførte lister returneres inden 15. oktober til Nævnet, som herefter udsender præmieopkrævningerne, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 2. Såfremt de på listerne opførte personer eller selskaber beskæftiger medhjælp, anføres omfanget af sådan medhjælp ud for pågældendes navn på listen. Sådan medhjælp vil altid have ret til erstatning ved arbejdsskade, uanset om arbejdsgiveren har tegnet forsikring.

Stk. 3. Listerne i henhold til stk. 1 og 2 vedrører sikringspligtige, der driver erhvervet med et fartøj på 150 BRT og derunder.

Stk. 4. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring skal i september måned kontakte Dansk Internationalt Skibsregister, så det sikres, at alle sikringspligtige trawlere på mere end 150 BRT er opført på en liste, som Nævnet skal udfærdige.

Stk. 5. Listerne har karakter af udsendelseslister, og det er derfor også muligt at tegne forsikring ved at rette henvendelse direkte til Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Medlemskab af gruppeforsikringen tegnes forskudsvis for et kalenderår ad gangen. Hvis man indtræder i den sikrede personkreds, jf. § 1, i løbet af året, tegnes forsikringen for den resterende del af kalenderåret.

Stk. 7. Det er en forudsætning for medlemskab af gruppeforsikringen, at der er indbetalt præmie for forsikringsperioden, jf. stk. 6.

Præmieopkrævning

§ 4. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring opkræver forud for hvert kalenderår præmien for det pågældende kalenderår.

Stk. 2. Præmien for hver sikret person fastsættes af socialministeren efter indstilling af Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, jf. anordningens § 63, stk. 1.

Statstilskud

§ 5. Staten yder tilskud til nedsættelse af præmien for arbejdsskadeforsikringer til de personer, der er omfattet af anordningens § 62, stk. 1 og 2, jf. anordningens § 80, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Tilskud ydes kun til forsikringspræmie for virksomheder, der drives af en enkelt person, og ydes såvel til sikring af egen person efter anordningens § 6, stk. 2 og 3, som til sikring af medhjælp i virksomheden, jf. anordningens § 80, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor den sikringspligtige virksomhed ejer en trawler på mere end 150 BRT, ydes der ikke tilskud til nedsættelse af præmien, jf. anordningens § 80, stk. 2.

Stk. 4. Tilskuddet ydes ved, at præmien opkræves eksklusive tilskuddet på 2/5.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001 og har virkning for gruppeforsikringen fra 2002.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 157 af 18. december 1986 om administrationen af arbejdsskadeforsikringen i Grønland.

 

Arbejdsskadestyrelsen, den 28. august 2001

Anne Lind Madsen

/Ole Pontoppidan