Bekendtgørelse for Grønland om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

Bekendtgørelse nr. 1626 af 21. december 2010

I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, fastsættes:

§ 1. Befordring til og fra fast eller midlertidig arbejdsplads er sikret under loven, og skade, der opstår under sådan befordring, kan anerkendes som arbejdsskade, hvis tjenesteforholdet til arbejdsgiveren eller hensynet til virksomhedens interesser har indflydelse på befordringen. I denne vurdering indgår tidspunktet eller måden, befordringen foregår på, og nødvendige forberedelser forud for befordringen. I vurderingen indgår ligeledes, om arbejdet efter sin art udelukker en klar sondring mellem fritid og arbejde.

Stk. 2. Ved fast arbejdsplads forstås et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor arbejdet skal udføres. Til arbejdspladsen medregnes parkeringsarealer, gårdspladser, havneområder og andre udenomsarealer, når disse er forbundet med arbejdspladsen ved veje, stier eller lignende, der hører til virksomheden.

Stk. 3. Ved midlertidig arbejdsplads forstås en arbejdsplads, som træder i stedet for den faste arbejdsplads i en tidsmæssigt afgrænset periode. Som midlertidig arbejdsplads regnes stedet for et eksternt kursus eller andet arrangement i forbindelse med arbejdet eller driften af virksomheden.

§ 2. § 1 gælder også for befordring til og fra arbejdspladsen under udstationering i udlandet.

§ 3. Befordring til og fra fast eller midlertidig arbejdsplads betragtes i medfør af § 1 som sikret arbejde blandt andet når:

1)   Pågældende udfører ærinder for arbejdsgiveren eller virksomheden undervejs til eller fra arbejdet. Sikringen omfatter selve ærindet og den afvigelse fra sædvanlig rute til eller fra arbejdet, som ærindet medfører, og ophører når ærindet er udført eller sædvanlig rute er genoptaget.

2)   Pågældende medbringer arbejdsredskaber, arbejdsmaterialer eller andet udstyr. Sikringen omfatter skader, som forårsages af redskaberne m.v., herunder skader, som på grund af redskaberne m.v. får et større omfang end tilfældet ellers ville have været.

3)   Pågældende tilkaldes af arbejdsgiveren eller nødsages til i virksomhedens interesse at møde på arbejdet i sin fritid eller forlader arbejdspladsen med rådighedsvagt. Sikringen omfatter også de nødvendige forberedelser i hjemmet umiddelbart forud for befordringen.

4)   Pågældende som led i arbejdet eller virksomhedens drift skal på tjenesterejse eller udstationeres. Sikringen under tjenesterejse omfatter tillige befordring mellem logi og midlertidig arbejdsplads.

5)   Pågældende udfører arbejde, der udgår fra dennes hjem, og som indebærer befordring mellem kunder, klienter eller forretningsforbindelser m.v. efter en plan, som denne selv lægger.

6)   Virksomheden arrangerer befordringen til eller fra arbejdspladsen, herunder når befordringen foregår i firmabil eller andet transportmiddel, som virksomheden råder over, med henblik på kundebesøg uden forudgående fremmøde i virksomheden eller med henblik på parkering udenfor virksomhedens område.

7)   Pågældende udfører arbejde på flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver, herunder ærinde på den faste arbejdsplads i forbindelse med igangværende hjemme- eller distancearbejde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

 

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2010

INGER STØJBERG

/ Tor Even Münter