Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring

Bekendtgørelse nr. 274 af 24. april 2001

I medfør af § 68, stk. 3 i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland fastsættes:

§ 1. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring træffer afgørelse om alle spørgsmål efter anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, jf. § 65 i anordningen. Formanden leder nævnets daglige arbejde. Det udføres med bistand af det personale, der står til rådighed for formanden. Bistanden ydes også af en af Direktoratet for Sundhed udpeget læge, for hvem sager løbende kan forelægges.

Stk. 2. Det daglige arbejde består i:

1)   at træffe afgørelse om, hvorvidt en indtruffen skade er omfattet af anordningen,

2)   at træffe afgørelse vedrørende dagpenge,

3)   at træffe afgørelse om sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.,

4)   at træffe afgørelse om godtgørelse for varigt men,

5)   at træffe afgørelse om, hvorvidt der tilkommer skadelidte en erstatning for tab af erhvervsevne,

6)   at træffe afgørelse om overgangsbeløb til en efterladt ægtefælle,

7)   at træffe afgørelse om forsørgertabserstatning til efterladte ægtefælle eller samlever og

8)   at træffe afgørelse om forsørgertabserstatning til børn under 18 år.

§ 2. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring holder møde efter formandens bestemmelse, eller hvis ønske herom fremsættes af 3 medlemmer.

Stk. 2. Indkaldelse til møde skal ske med mindst 8 dages varsel. Dagsorden for mødet udsendes så vidt muligt sammen med indkaldelsen til mødet.

Stk. 3. Akterne i de sager, der skal behandles, skal være til rådighed for medlemmerne på mødet.

§ 3. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden og lægen, eller disses stedfortrædere er til stede.

Stk. 2. Formanden leder nævnets møder.

Stk. 3. Nævnets beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Formanden træffer afgørelse om alle spørgsmål i en sag, hvis afgørelsen ikke kan afvente næste nævnsmøde. Nævnet orienteres ved kopi af afgørelsen på nævnets førstkommende møde.

Stk. 5. Der føres referat af nævnets møder og beslutninger. Referatet sendes til nævnets medlemmer til godkendelse. Hvis sekretariatet for nævnet ikke senest 3 uger efter referatet er sendt har modtaget ændringer til dette, er referatet godkendt.

§ 4. Medlemmer af Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring må ikke deltage i behandlingen af en sag om personer, som pågældende har tilknytning til, eller forhold, som pågældende har personlige interesser i. Kommer en sådan sag til behandling, skal vedkommende medlem, inden sagens behandling påbegyndes, gøre opmærksom på, at pågældende ikke kan deltage i sagens behandling eller efter omstændighederne redegøre for arten af omfanget af sin interesse i sagens udfald. I denne forbindelse er medlemmer pligtig til at besvare spørgsmål, som nævnet stiller.

Stk. 2. De øvrige medlemmer af Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring afgør endeligt, om vedkommende medlem kan deltage i sagens behandling. I afgørelsen af dette spørgsmål deltager pågældende medlem ikke.

§ 5. Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring kan indkalde særligt sagkyndige til som rådgivere at deltage i møder uden stemmeret. Nævnets personale kan efter formandens bestemmelse på tilsvarende betingelser deltage i mødet.

§ 6. Medlemmerne af Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring, andre deltagere i nævnets møder samt de personer, der i øvrigt er tilknyttet nævnet, har tavshedspligt med hensyn til de forhold, som de bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet.

§ 7. På mødet forelægges til afgørelse alle spørgsmål, der ikke hører under det daglige arbejde, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. På mødet behandles endvidere indstilling om fastsættelse af størrelsen af præmien for de personer, der er omfattet af gruppeforsikringen, jf. anordningens § 63, stk. 1, og fastsættelse af regler for administrationen af gruppeforsikringen, jf. anordningens § 64, stk. 2. På mødet behandles endvidere forslag om ændring af nævnets forretningsorden, jf. § 68, stk. 3.

Stk. 3. Endelig fremlægges til behandling på møde klager over Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikrings behandling af sager.

Stk. 4. På møderne holdes Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikrings medlemmer orienteret om det daglige arbejde, ligesom nævnet altid modtager orientering om sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse.

§ 8. Det påhviler formanden at påse, at de beslutninger, der træffes på Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikrings møder, udføres.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2001. Samtidig ophæves cirkulære nr. 92 af 23. maj 1996 om forretningsorden for Nævnet for Arbejdsskadeforsikring.

 

Arbejdsskadestyrelsen, den 24. april 2001

Anne Lind Madsen

/Ole Pontoppidan