Cfa.gl-imiit cookies-inik akuersineq

Cfa.gl –p cookies-it siunertarisanut arlalinnut atorpai – soorlu assersuutigalugu atuisut nittartakkatsinni nalaattagaasa pigsanngorsarnissaannut.

 

Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2014 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1203 af 15. oktober 2013

I medfør af § 64, stk. 1, § 74, stk. 2 og § 76, stk. 5 i lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, fastsættes:

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2014 eller senere

§ 1. Med virkning for arbejdsskader, der er indtruffet den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes følgende:

1)   Det i lovens § 28, stk. 3 nævnte maksimumbeløb for årsløn forhøjes til 491.000 kr., jf. § 29, stk. 1.

2)   Det i lovens § 28, stk. 4 og 5 nævnte minimumbeløb for årsløn forhøjes til 61.300 kr., jf. § 29, stk. 2.

3)   Den i lovens § 22, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 817.500 kr., jf. § 29, stk. 1.

4)   Det i lovens § 23, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 153.100 kr., jf. § 29, stk. 2.

§ 2. Grundlønnen for beregning og regulering af løbende ydelser for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2014 eller senere er den efter lovens § 28, stk. 1-7 fastsatte årsløn multipliceret med 55.200/61.300.

§ 3. Fastsættes løbende ydelse den 1. januar 2014 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 11,0 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2013

§ 4. Løbende årlig ydelse udbetales med virkning fra 1. januar 2014 med et tillæg på 11,0 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2014 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 11,0 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 3. Den i lovens § 22, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 817.500 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 23, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 153.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2009 til 31. december 2010

§ 5. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 udbetales med virkning fra 1. januar 2014 med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 7 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2014 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 7 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.075 kr. pr. uge, jf. anordningens § 19, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningens § 23, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 817.500 kr.

Stk. 5. Det i anordningens § 24, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 153.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. oktober 1996 til 31. december 2008

§ 6. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 818 af 11. september 1996 og anordning nr. 273 af 24. april 2001 udbetales med virkning fra 1. januar 2014 med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 5 og 6 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse den 1. januar 2014 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 5 og 6 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.075 kr. pr. uge, jf. anordningernes § 32, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningernes § 38, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 595.000 kr.

Stk. 5. Det i anordningernes § 40, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 153.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1984 til 30. september 1996

§ 7. Dagpenge og løbende årlig ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 og anordning nr. 145 af 16. marts 1988 udbetales med virkning fra 1. januar 2014 med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 3 og 4 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes dagpenge eller løbende ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 eller efter anordning nr. 145 af 16. marts 1988 den 1. januar 2014 eller senere, udbetales dagpengene eller ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 3 og 4 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Dagpengene kan ikke udgøre mere end 4.075 kr. pr. uge, jf. anordningernes § 27, stk. 2.

Stk. 4. Den i anordningernes § 34, stk. 3 nævnte ydelse for mén forhøjes til 59.500 kr.

Stk. 5. Det i anordningernes § 36, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 153.100 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1980 til 31. marts 1984

§ 8. Løbende årlig ydelse efter anordning nr. 558 af 28. december 1979 udbetales med virkning fra 1. januar 2014 med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 2 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2014 eller senere efter anordning nr. 558 af 28. december 1979, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 77, stk. 2 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Den i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 34, stk. 3 nævnte ydelse for mén forhøjes til 59.500 kr.

Stk. 4. Det i anordning nr. 558 af 28. december 1979, § 36, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 153.100 kr.

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. juli 1962 til 31. december 1979

§ 9. Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsanordningen udbetales med virkning fra 1. januar 2014 med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte rente, jf. § 77, stk. 1 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 2. Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2014 eller senere i anledning af ulykkestilfælde indtruffet før 1. januar 1980, udbetales renten fra tidspunktet for denne begyndelse med et tillæg på 11,0 pct. til den fastsatte rente, jf. § 77, stk. 1 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Bestemmelserne gælder ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringsanordningens §§ 55 og 59, stk. 1.

Afrunding

§ 10. Løbende årlige ydelser, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Kost og logi

§ 11. Værdien af kost og logi fastsættes til 37.700 kr. årligt for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren. Værdien af kosten alene fastsættes til 84 kr. pr. dag.

Brillestel

§ 12. Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.085 kr.

Satser for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af sager omfattet af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

§ 13. Betalingen for Arbejdsskadestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet lov om arbejdsskadesikring i Grønland og af tidligere gældende anordninger, og som vedrører forsikringsselskaber eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. lovens § 64, sker efter følgende satser:

1) Nyanmeldte skader

 

a)

skader på hjælpemidler, briller m.v.

2.457

 

b)

ulykkestilfælde

4.560

 

c)

kortvarige skadelige påvirkninger indtruffet før 1. januar 2004

4.560

 

d)

pludselige løfteskader indtruffet før 1. januar 2004

3.885

 

e)

erhvervssygdomme

5.357

 

f)

tillægssats for sager, der skal forelægges for erhvervssygdomsudvalget

2.675

2) Revisioner og genoptagelser

 

a)

skader på hjælpemidler, briller m.v.

1.532

 

b)

ulykkestilfælde

2.734

 

c)

kortvarige skadelige påvirkninger indtruffet før 1. januar 2004

2.734

 

d)

pludselige løfteskader indtruffet før 1. januar 2004

2.863

 

e)

erhvervssygdomme

3.099

§ 14. Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2014 eller senere udgør 9.081 kr. pr. oprettet sag. Ankestyrelsen opretter en sag for hver delafgørelse.

Betaling for udtalelser efter § 74 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland og § 10 i anordning nr. 796 af 1. oktober 1993 om erstatningsansvar

§ 15. Betalingen for udtalelser efter lovens § 74 sker efter følgende satser:

1)

Udtalelse indeholdende erhvervsevnetab

9.000

2)

Øvrige udtalelser

5.200

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, anførte sats anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Arbejdsskadestyrelsen, den 10. oktober 2013

ANNE-MARIE RASMUSSEN

/ Tor Even Münter

Qupperneq una kingullermik nutarterneqarpoq 04. novembarip 2013