Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Om sagsbehandlingen

På denne side finder du:


Når din sag er anmeldt, behandler vi den forskelligt alt efter, om din skade er en sygdom eller en ulykke.

Der er også forskellige tidsfrister for vores sagsbehandling alt efter, om en skade er en ulykke eller sygdom.

I 2009 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle arbejdsskadesager 6,5 måneder.

Når vi modtager en anmeldelse

Når vi får en anmeldelse af en arbejdsskade, er det første, vi gør at registrere skaden i vores edb-system.

Sagens journalnummer indeholder altid dit personnummer (CPR-nummer). Hvis du har været udsat for flere ulykker eller fået flere erhvervssygdomme, laver vi som hovedregel én sag for hvert tilfælde. Hvis vi opretter flere sager, får du en samlet afgørelse for hver sag.

Du er part i sagen

Som tilskadekommen er du part i din sag, og du har en række rettigheder. Det er blandt andet ret til aktindsigt eller muligheden for at give en anden lov til at hjælpe dig med sagen.

Vi undersøger sagen

Når vi har oprettet din sag, ser vi på, om skaden er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det vil sige, at vi ser på, om vi kan anerkende skaden efter loven, eller om vi må afvise den.

I mange tilfælde vil vi indsamle flere oplysninger for at kunne behandle din sag korrekt. 

Vi kan bede om at få alle de oplysninger, vi skønner er af betydning for sagen, fra læger, sygehuse, Skattestyrelsen, kommunen, Arbejdstilsynet med videre. Udover det har din arbejdsgiver pligt til at give oplysninger om sagen.

Vi sender løbende kopier af alle udgående breve til dig. På den måde er du hele tiden orienteret om sagens aktuelle status. Orienteringsbrevene er ikke afgørelser, du kan anke til Ankestyrelsen.

Du kan også følge med i din sag elektronisk via den digitale aktindsigt ”Se sag”.

Kan skaden anerkendes som en arbejdsskade?

Hvis din skade er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, får du en afgørelse, der fortæller, at skaden er anerkendt som enten en ulykke eller en erhvervssygdom. Du får samtidig at vide, om din skade giver ret til en erstatning.

Hvis skaden ikke er omfattet af loven, får du en afgørelse om, at skaden er afvist.

Beregning af erstatning
Der er flere typer erstatninger:

Hvis du har ret til en erstatning, kan det betyde, at vi må udsætte din afgørelse, hvis vi ikke umiddelbart kan vurdere følgerne af skaden. Det kan være, hvis du for eksempel stadig er under behandling.

I så fald giver vi dig besked om, hvor lang tid sagen er udsat.

I nogle tilfælde vil vi træffe en midlertidig afgørelse, hvis vi kan vurdere, at din skade som et minimum giver ret til en godtgørelse for varigt mén på mindst 5 procent eller erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent eller derover.

Når vi senere kan vurdere alle følgerne af skaden, kan du få yderligere erstatning, hvis følgerne er værre, end vi antog i den midlertidige afgørelse.

Tidsfrister for sagsbehandlingen

Vi har forskellige frister for vores sagsbehandling alt efter, om du har været ude for en arbejdsulykke eller fået en erhvervssygdom.

Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis du skal til undersøgelse hos en speciallæge eller en arbejdsmediciner.

Tidsfrister ved anmeldelse af arbejdsulykker

3 måneder efter din skade er anmeldt, skal vi afgøre, om vi må afvise en anmeldt hændelse som en arbejdsskade.

Inden for 1 år fra anmeldelsen af hændelsen skal vi træffe en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

Tidsfrister ved anmeldelse af erhvervssygdomme

Inden 6 måneder fra anmeldelsen skal vi afgøre, om en anmeldt formodet erhvervsbetinget sygdom skal afvises, hvis sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen, kan sygdommen kun anerkendes i Erhvervssygdomsudvalget. Fristen i disse sager er 2 år. Den længere frist skyldes, at disse sager kan være vanskeligere at afgøre. For eksempel hvis der skal indhentes oplysninger om arbejdsforhold, der ligger mange år tilbage i tiden.

Hvis fristerne bliver overskredet

Din sag er ikke automatisk anerkendt, hvis vi ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne.

Hvis det ikke er muligt at overholde fristerne, får du besked.

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017