Accept af cookies fra cfa.gl

Cfa.gl benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Hvornår har læger pligt til at anmelde en erhvervssygdom?

Pligten til at anmelde indtræffer, når du formoder, at en sygdom kan have en arbejdsmæssig oprindelse.
Pligten til at anmelde gælder ikke kun de erhvervssygdomme, der er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, men også sygdomme udenfor fortegnelsen.

Lovgrundlag
Lægers og tandlægers anmeldepligt fremgår af arbejdsskadelovens § 18 (åbner på retsinformation.dk) samt § 1 i anmeldebekendtgørelsen for læger og tandlæger (Bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010 – åbner på retsinformation.dk).
Undlader lægen/tandlægen at anmelde en erhvervssygdom, kan pågældende straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1, der henviser til arbejdsmiljølovens § 84.

Hvornår indtræder anmeldelsespligten?
En sygdom skal anmeldes inden for 9 dage efter, at du som læge har opdaget en sygdom, du formoder kan skyldes arbejdet.

Lovgrundlag
Af  Arbejdsskadelovens § 15 (åbner på retsinformation.dk) fremgår det, at en arbejdsskade, der kan give krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

Hvis flere læger har haft en patient, hvem har så pligt til at anmelde?
Der kan være flere læger, der har pligt til at anmelde en sygdom. Pligten påhviler den eller de læger, der har undersøgt tilskadekomne, og hvor lægen har vurderet, at det er en sygdom, som kan skyldes arbejdet. Det er den ledende læge på en hospitalsafdeling, der har anmeldepligten.

 

Denne side er senest ændret den 21. marts 2017